088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดสระบุรี

ดูทั้งหมด

สารป้องกันและกำจัดปลวก สระบุรีสารป้องกันและกำจัดปลวก สระบุรี : จังหวัดสระบุรี

  { เข้าชม : 16981 }
ชื่อบริษัท :
สารป้องกันและกำจัดปลวก สระบุรี
ชื่อผู้ประกาศ :
Pluakclick
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดินจะทำทางเดินทะลุจากใต้ดินขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อระหว่างผนังหรือเสา เพื่อเข้าทำลายโครงสร้างที่ทำจากไม้ภายในอาคาร เช่น เสาคานไม้วงกบประตูหน้าต่าง ตลอดจนเครื่องเรือนและเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ ดังนั้น การป้องกันและกำจัดปลวกในอาคารและบ้านเรือนจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
การป้องกันและกำจัดปลวกอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การป้องกันและกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี มีหลายวิธีดังนี้
1.1 การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น การใช้ชื้อราในสกุล Metafhizium และ Beauveria หรือแบคทีเรียชนิด Becillus thuringiensis เป็นต้น
1.2 การใช้กับดักแสงไฟ ดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า ที่จะผสมพันธุ์ส่งผลให้ปริมาณรังปลวกที่จะเกิดขึ้น
ใหม่ลดลง
2. การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดปลวก ซึ่งมีวิธีใช้หลายแบบ ดังนี้
2.1 การฉีดพ่น หรืออัดสารเคมีกำจัดปลวกลงในพื้นดิน ซึ่งใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกทั้งก่อนและหลังการปลูกสร้างอาคาร
2.2 การใช้เหยื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลยับยั้งการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulators) มีผลทำให้ตัวปลวกอ่อนที่ได้รับสารนี้ลอกคราบไม่ได้และตายไปในที่สุด ปลวกที่ได้รับสารนี้จะไม่ตายแต่จะเป็นตัวแพร่กระจายให้กับปลวกตัวอื่นๆในรังโดยการสัมผัสทางปากและร่างกาย ข้อเสียคือใช้ระยะเวลานานกว่าปลวกจะตายทั้งรังแต่ถ้าผสมสารพิษบางอย่างเข้าไปจะทำให้ตายเร็วขึ้น สารเคมีในกลุ่มนี้คือ Hexaflumuron และ Diflubenzuron ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดเหยื่ออีกกลุ่มหนึ่งนั้น เป็นสารออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวกเช่น Disochin Octoherate Tetreahydrate
สารเคมีกำจัดปลวก ที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) เป็นสารที่มีอันตรายต่อคนและสัตว์รวมถึงมีพิษตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวกมี 2 ชนิดคือ Chlorpyrifos และ Fenobucarb ใช้เพื่อทำเป็นแนวป้องกันปลวกและสามารถฆ่าปลวกได้ทันทีเมื่อปลวกสัมผัสกับสาร
2. กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid) เดิมเป็นสารสกัดจากพืช ที่เคยนำมาใช้ในการกำจัดแมลง คือ Pyrethrin ซึ่งสกัดจากพืช แต่มีการสลายตัวเร็วจึงใช้กำจัดปลวกไม่ได้ ปัจจุบันจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ให้มีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นจึงสามารถใช้กำจัดปลวกได้เรียกสารในกลุ่มนี้ว่า Pyrethroid สังเคราะห์ (Synthetic pyrethroids) ซึ่งมีกลิ่นอ่อน เป็นอันตรายสูงต่อสัตว์น้ำ เมื่อนำมาใช้กำจัดปลวกจะใช้เพื่อเป็นสารไล่ปลวก ตัวอย่างของสารสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวก มี 7 ชนิดคือ Cypermethrin, Permethrin, Alphacypermethrin, Bifenthrin, Deltamethrin Fenvalerate
และ Lamdacyhalothrin
3. กลุ่มอื่นๆ (Other Groups) สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก่
3.1 กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (Chloronicuetinyl) เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทของแมลง
ผิดปกติตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวก คือ Imidacloprid
3.2 กลุ่มเฟนนีลไพราโซล (Phenyl Pyrazole) เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อของปลวกให้ทำงานมากกว่าปกติมีทำให้เกิดการชักและตายได้ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวกคือ Fipronil
3.3 กลุ่มไซเลน (Silane) ได้แก่ Silafluofen
4. การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา
5. การใช้สารสกัดจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกะเพรา เป็นต้น สารสกัดจาก
พืชนั้นอาจใช้ในส่วนของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะออกฤทธิ์เร็วแต่จะมีอายุการใช้งานสั้น หรืออาจใช้ใน
รูปแบบของสารสกัดในสารสะลายต่างๆ เช่น Petroleum Ether, Chloroform และ Ethyl Acetate เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การเลือกใช้สารป้องกันและกำจัดปลวกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้บริการป้องกันและกำจัดปลวกจากบริษัทรับกำจัดปลวก ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และควรตรวจสอบรายการสารเคมีที่บริษัทใช้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการดังกล่าว
เอกสารอ้างอิง : สารป้องกันและกำจัดปลวก
1. สุรเชษฐจามรมาน. 2547.หลักสูตรการอบรมผู้ควบคุม การใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 2547 สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, นนทบุรี.
2. Brian T. Forschler. 2008. การบรรยายเรื่องการใช้ชีววิทยาของปลวกเพื่อวางแผนในการกำจัดเอกสาร
การประชุมทางวิชาการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นนทบุรี.

เคล็ดลับ กำจัดปลวก วิธีธรรมชาติ ด้วยของรอบ ๆ ตัว
เรื่องปลวก ๆ เป็นสิ่งที่คนมีบ้านขยาด ไม่ว่าจะบ้านไม้ หรือ บ้านปูน เจ้าปลวกพวกนี้ก็มารบกวนใจให้ข้าวของเสียหาย กัดพังหมด แถมทำรังวางไข่ไว้ให้ดูต่างหน้า จะฆ่าให้ยกรังก็กลัวจะบาป และอาจจะมีสารเคมีตกค้างมาสู่คนในครอบครัวด้วย วันนี้พี่เข้มีวิธีดี ๆ ให้คุณได้กำจัดปลวก ด้วยสิ่งของจากธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะได้ปลอดภัย และหมดห่วงสักที การใช้ยาฉีดปลวกแต่ละครั้ง อาจจะหลงเหลือสารเคมีที่ผู้อยู่อาศัยได้สูดมันเขาไปอย่างไม่รู้ตัว ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยงก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสารพิษเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ไวต่อการกระตุ้นจากกลิ่นสารเคมี ดังนั้นหลายบ้านจึงเลือกใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้กำจัดปลวกมากกว่า และนี่คือตัวช่วยสำหรับบ้านของคุณ
5 สิ่งที่ใช้กำจัดปลวกได้ด้วยวิธีธรรมชาติ
1. ทำกับดักใช้เศษไม้ยางล่อปลวกฆ่านางพญา ปลวกที่ขึ้นบ้านไม้ส่วนใหญ่มีรังอยู่บนดิน วิธีการกำจัดให้ถึงต้นต่อ คือต้องล่อนางพญาออกมากำจัด ด้วยการทำสภาพแวดล้อมเป็นกับดัก ให้ตัวแม่มันขึ้นมาจากโพรงเพื่อขยายรังใหม่ ด้วยการนำเศษไม้ยางอ่อน มาทำให้ชื้น โดยสำรวจมองดูว่าเจ้าปลวกมันขุดรูไปยังทิศทางไหน จากนั้นก็วางไม้ยางไว้รอบ ๆ บ้าน หมั่นไปเปิดดู เจอตัวนางพญามันเมื่อไหร่ก็รีบกำจัด
2. กำจัดปลวกด้วยใบขี้เหล็ก วิธีนี้มีคนบอกต่อกันมาว่าไว้ใช้สำหรับกำจัดปลวกที่ขึ้นเฟอร์นิเจอร์แล้วมองเห็นได้ง่าย ๆ ด้วยการนำใบขี้เหล็กมาประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ และตำให้ละเอียด ผสมน้ำประมาณ 1 ลิตร แล้วเอาไปแบ่งใส่ขวดสเปรย์เพื่อฉีดพ่นเข้าไปในเนื้อไม้เฟอร์นิเจอร์ หรือหากจะดัดแปลงผสมกับดินสอพองด้วย แล้วปั้นไปอุดตามรู หรือ นำไปตากแห้ง บดเป็นผงโรยตามรังปลวก เขาก็ว่าช่วยกำจัดปลวกได้เช่นกัน ปลวกมันจะออกอาการเมา ๆ ไม่ถึงกับตาย ดังนั้นต้องหาไม้กวาดมากวาดออกไปจากบ้าน อย่าลืมทิ้งให้มิดชิด
3. ใช้ผงซักฟอกกำจัดปลวก วิธีนี้ง่ายมาก พี่จระเข้ค่อนข้างชอบทีเดียว คือไปซื้อผงซักฟอกมา ยี่ห้อใดก็ได้ หากอยากได้แบบกำจัดเชื้อรา ก็มองหาสูตร Silver Nano ต้องการกำจัดกลิ่นอับไปด้วย หรือ จะมีพลังออกซิเจน ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับ แต่ไม่แนะนำให้ซื้อผงซักฟอกถูก ๆ ให้เลือกราคากลาง ๆ ดีกว่า ซื้อมาแล้วก็หยิบมาสักกำมือ โรยไปให้ทั่วดิน บริเวณที่เห็นว่ามีรัง โรยอย่างเดียวไม่พอ ต้องรดน้ำด้วย เมื่อสภาพน้ำในดินเกิดฟอง พวกปลวกจะอยู่กันไม่ได้ครับ! แม้ว่าวิธีนี้จะฟังดูโหดร้าย แต่ก็กำจัดปลวกในดินได้ง่ายที่สุด และหากหมั่นทำบ่อย ๆ ก็อาจจะไล่แขกไม่ได้รับเชิญได้ยาวนาน
4. ใช้เกลือกำจัดปลวก วิธีนี้ก็สะดวกและราคาถูกที่สุด แวะไปตลาด แล้วหาซื้อเกลือแกง หรือเกลือถูก ๆ ที่ไม่ป่นเลยก็ได้ครับ กรณีที่ปลวกขึ้นเสาบ้าน ให้เอาไปโรยไว้ที่ดิน แล้วก็ทำเหมือนเดิม รดน้ำให้ชุ่ม ๆ แต่ก็ต้องหมั่นโรยบ่อยหน่อย เกลือจะทำให้ดินเค็ม ปลวกก็จะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวมันแปลกไป พากันย้ายที่อยู่กันไปเอง แต่ก็มีโอกาสจะกลับมาได้เช่นกัน ดังนั้นต้องโรยบ่อย ๆ
5. ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเข้าไปในตัวปลวก สั่งไส้เดือนฝอย จากร้านขายอุปกรณ์การเกษตร หรือสั่งซื้อตามเพจที่มีคนนำมาปล่อย ราคาซองละไม่ถึง 100 บาท เอามาละลายน้ำ และฉีดพ่นบริเวณรังที่เราคิดว่ามันเต็มไปด้วยปลวกแน่ ๆ รวมถึงบริเวณที่มันขึ้นบ้าน วิธีนี้ไม่ส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือคนในครอบครัว เพราะไส้เดือนฝอยมันไม่ทำร้ายสัตว์เลือดอุ่น แต่มันจะเข้าไปเจาะตัวแมลงเท่านั้น ต้องฉีดพ่นในตอนกลางคืนเพื่อป้องกันไส้เดือนตายนั่นเอง

ศัตรูพืชและแมลงรบกวนทั้งหมดที่เจ้าของบ้านต้องเผชิญ ไม่มีสิ่งใดที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลได้เท่ากับปลวก ปลวกกินเซลลูโลสที่เป็นเส้นใยอินทรีย์ในไม้และพืชซึ่งหมายความว่าพวกมันจะกินบ้านของคุณอย่างแท้จริงดังนั้นคุณต้องกำจัดพวกมันโดยไวที่สุด และหากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีพิษน้อยกว่าในการกำจัดปลวกให้ลองใช้กรดบอริกและดินเบา กรดบอริกเป็นผงละเอียดใช้ฉีดพ่นลงบนไม้ที่สงสัยว่าน่าจะมีปลวกโดยตรง ตามรอยแตก รอยแยกและรูในผนังพื้นและเพดาน กรดจะโจมตีระบบย่อยอาหารของปลวกและฆ่าพวกมันภายในสองสามวัน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกแต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อโดนฝน กรดบอริกมีพิษน้อยกว่าไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วหรือติดทนนานเหมือนเหยื่อล่อหรือเคมีพิษเหลวแต่การใช้งานทำได้ง่ายกว่าและราคาไม่แพงมาก และสำหรับดินเบากำจัดปลวก ดินเบาเป็นผงอินทรีย์ที่ประกอบด้วยซากฟอสซิล (Fossil) ของสิ่งมีชีวิตในน้ำขนาดเล็กที่เรียกว่าไดอะตอม (Diatoms) ดินเบาเป็นหนึ่งในวิธีกำจัดปลวกที่ปลอดภัยและปลอดสารพิษ ใช้ฆ่าปลวกในลักษณะเดียวกันกับกรดบอริกโดยใช้แปรงปัดฝุ่น สเปรย์ผงลงในรอยแตกบนไม้ที่มีปลวกรบกวนและที่อื่นๆ ที่คุณสงสัยว่ามีปลวกอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร ดินเบาให้ความรู้สึกเหมือนผงละเอียด แต่ในระดับกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวขนาดเล็กแต่ละเม็ดนั้นเป็นชิ้นส่วนเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าที่มีความคมเป็นพิเศษ มันบาดเข้าตัวปลวกผ่านโครงกระดูกภายนอกที่แข็งของปลวกจนทำให้ปลวกตายในที่สุด น่ากลัวละซิ แม้ว่าดินเบาจะปลอดภัยและปลอดสารพิษ แต่การกำจัดปลวกยังไม่ได้ผลเท่าวิธีการกำจัดอื่น ๆ และอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งต่อการทำลายล้างครั้งใหญ่ของปลวกที่มีมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามดินเบามีประสิทธิภาพในการฆ่าปลวกที่มีอาณานิคมขนาดเล็กและอาจจะเป็นการโจมตีในครั้งแรกของปลวก

เห็นไหมว่ามีวิธีกำจัดปลวกง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินจ้างทีมกำจัดปลวก แต่หากไม่ไหวจริง ๆ ก็ต้องเรียกใช้บริการมาฉีดให้รอบบ้าน เพื่อไม่ให้มันขึ้นมาทำลายข้าวของ เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือแม้กระทั่งบ้านปูนเอง ปลวกก็เจาะได้ ถ้าคุณเห็นปลวกเพียงแค่ตัวเดียวบินอยู่ในบ้านแล้วล่ะก็ เชื่อว่ารอบ ๆ ต้องมีรังของมันแน่นอน! เรื่องปลวกขึ้นบ้านไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ควรใส่ใจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน อะไรที่รก ๆ ก็เก็บทิ้งกันบ้าง ไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นที่อยู่ของตัวประหลาดที่มาจับจอง

Pluakclick รวมบริษัทปลวก ใน สระบุรี แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด บ้านหมอ พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง เสาไห้ หนองแค หนองแซง หนองโดน
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
เมืองสระบุรี
จังหวัด :
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
29 สิงหาคม 2564  00:55:26
Tags :
-